Maison Relais a Gemengecrèche

Dass eis Gemeng eng Waardelëscht huet an der Maison Relais ass gewosst a sécher keng Ausnahm. Wëll mir awer no der Sportshal mussen eng nei Gemeng kréien, kann eng substantiell Vergréisserung vun der Maison Relais réischt no 2017 an d’A gefaasst ginn. Kanner bis 4 Joer hunn alternativ d‘ Méiglechkeet an eng Crèche ze goen.

De neie Comité vun der Gemengecrèche ‚Butzenhaus‘ zu Helleng huet eng fantastesch Aarbecht geleescht  a bannent  zwee Joer dat Haus esou organiséiert, dass demnächst Kanner vun 0 bis 4 Joer kënnen akzeptéiert ginn, also och Puppelcher. Op zwee Stäck kennen an zwou Gruppen net méi maximal 14 mee elo 27 Kanner ugeholl ginn.

Zousätzlech heizou investéiert de Schäfferot an eng “mise en conformité” vu Maison Relais a Crèche, fir konform zou de neie Sécherheetsbestëmmungen vun der ITM ze ginn. An dene zwee Gebaier muss nogerüst ginn, wëll se soss sécherheetstechnesch net an der Reih wieren.

De Schäfferot setzt alles drun fir sou séier wéi méiglech zumindest d’Offer vun der Schoulkantin aus ze bauen, souwäit et méiglech ass.CSV Fréiseng kann dës Efforen nëmme begréissen.