14 Grënn firwat d’CSV de Budget 2020 net mat gestëmmt huet

D’CSV huet géint de Budget 2020 gestëmmt:

 • Well näischt am soziale Wunnengsbau geschitt;
 • Well näischt wéinst dem ville Verkéier an eisen Uertschafte passéiert;
 • Well et keen neie Scoutschalet gëtt;
 • Well d’Maison Relais net misst aus Containere bestoe, mee scho laang en definitive Projet fir den Ausbau kéint do sinn;
 • Well d’Mobilité douce an d’Vernetze vun eisen Dierfer mat Vëlosweeër keng Roll spillt;
 • Well net dru geduecht gëtt a Gebaier ze investéiere fir Wunnengen „en réserve“ ze hunn wann eppes passéiert;
 • Well sech keng Gedanken iwwert e CIPA (Centre intégré pour personnes agées) an eiser Gemeng gemaach ginn;
 • Well eise Fuerpark net konsequent op Elektromobilitéit ëmgestallt gëtt;
 • Well nach ëmmer nëmmen am Summer richteg no de Gréngfläche gekuckt gëtt;
 • Well kee politesche Wëllen do ass fir d’Veräiner ze responsabiliséieren a fir déi horrent Fonctionnementskäschte vun der neier Sportshal an de Grëff ze kréien;
 • Well bis ewell weder bei der Ënnerstëtzung fir eis Veräiner nach bei de verschiddene Subside fir Privatleit eppes gemaach gouf obwuel d’Gemengefinanzen et erlaben;
 • Well de Klimapakt an Nohaltegkeet keng grouss Roll spillt;
 • Well nach ëmmer keen Ënnerstand beim Kierfecht zu Uespelt geplangt ass;
 • Well d’Käschte fir d’Feierlechkeeten vum “700ten Doudesdag vum Péiter vun Uespelt” net transparent sinn mee op verschiddene Posten am Budget verstoppt ginn.