Stellungnam zum Budget 2018

Fannt hei ënnendrënner déi offiziell Stellungnam vun der CSV Sektioun Fréiseng, sou wéi se vun eisem Conseiller Claude Arend an der Sëtzung vum Gemengerot den 11. Januar 2011 virgedroe gouf:

Här Buergermeeschter,
Dir Damen an Häre vun der Majoritéit,

Wéi ech virun 2 Wochen, no der Presentatioun vum Budget vun eiser Gemeng fir 2018, doheem déi vill Zuelen nach e mol Revue passéiere gelooss hunn, ass mer de Gedanke komm, menger Partei ze proposéieren, de Budget haut den Owend matzestëmmen.

Matzestëmmen, well dir net sou vill Zäit hat fir en opzestellen, matzestëmmen och well jo awer nach Projeten, wou vu CSV a LSAP geplangt goufen, elo exekutéiert ginn. Dunn awer hunn ech mer dat Dokument am Detail analyséiert, mir hunn eis an der CSV mat eisem Comité ausgetosch, a sinn alleguerten unisono zu der Iwwerzeegung komm, haut den Owend mat eng kloren an däitlechen NEE ze stëmmen.

Firwat dat? Well d’Akommes vun der Gemeng an ärem Budget an am Verglach zum rektifizéierte Budget 2017 ëm 3.61% klëmmt, dir awer bal 15% méi wëllt ausgi wéi 2017. Mir schwätzen hei selbstverständlech vu „recettes et dépenses ordinaires“. Ech hat virun 12 Méint op dëser Platz schonn e mol bemierkt, dat et schued ass, dat méi un Suen aus der Stad zum Deel auszeginn ,anstatt et vir Investissementer ze huelen. Dir maacht et genau d’selwecht, just nach vill méi däitlech an domat och nohalteg wéi virdrun. Well elo gesi mer ganz klor, wou och nach liwwert 1 Millioun Paie vun de Schoulmeeschter vum Staat iwwerholl ginn, dat Gemeng Fréiseng ganz däitlech zu de Gewënner vun der Reform vun de Gemengefinanze gehéiert. Och wa mer wahrscheinlech an den nächste Joren erëm en Deel fir d’Finanzéierung vum Rettungswiese geholl kréien.

Wann elo nach deen enorme Plus op den Depensen enger nohalteger Politik ze gutt kéimen, misst een eis Kritik eventuell bëssen nuancéieren. Awer at dem nohaltegen Ophale vun der Gemeng a sougenannter grénger Politik, si mer erëm genau sou weit wéi 2011. Et ass näischt do, ausser engem Subside fir Frigo’en, dee vun der aler Ëmweltkommissioun sou net ënnerstëtzt gi wier. Net nëmme gitt der ze vill Suen aus, dir gitt se och nach falsch aus.

Well dir d’Fonctionnementskäschte vun der Gemeng net am Grëff huet! Well ze vill Léit agestallt ginn. Well et schéngt ëm Quantitéit ze goen an net ëm Effizienz. Hai e Büro méi, do eng „Contrat de maintenance“ vu 40.000 Euro, nach eng Persoun an der Administratioun fest agestallt a wahrscheinlech fanne mer dann och nach e Grond, dee CAE, wou dann ausleeft, nei ze argumentéieren. Wann een eleng scho bedenkt, dat de Fonctionnement vun eise Sportshale mëttlerweil 750.000 Euro kascht! Dir setzt är Recetten net effizient genuch an.

Mir halen iech awer ze gutt, dat eng Ausgab am „ordinären“ Deel net konnt vun iech beaflosst ginn. Dat sinn déi 600.000 Euro wou de Sifridawe, eis Kläranlag, kascht. Bon, de „Delta“ par Rapport zum „rectifié“ 2017 sinn net 600.000, mais nëmme 418.000 Euro. Wa mer iech déi gutt halen, dann ass et awer nach eng Progressioun vun 11% op den Depense géint 3.61% op der Gemeng hirem Akommes. 11% eraus, 3.61% eran. An dat soll 6 Joer laang opgoen? Wat soll een do soen?

Mir gesinn natierlech, elo vu Verschëldung vun der Gemeng zum groussen Deel kengem Zensrisiko méi ausgesat ass, am Budget trotzdeem nach Spillraum bléift fir Investitiounen. Dir wëllt dëst Joer 1.5 Millioune léine goen. A wahrscheinlech nach méi an den nächste Joren. Mir mengen dat do nach e Spillraum fir weider Emprunte vu bis zu 5 Millioune bleift. Mir hoffen, dat der mat äre Projeten sou séier weider kommt, dat den Emprunt muss geholl ginn. Speziell muss e geholl gi wann dir dem Staat wëllt 1 Millioun fir e Gebai zu Uespelt bezuelen. Dat ass vill ze deier, och wann et am Budget steet. Méi wëlle mer zu den Investissementer mol guer net soen. Mir waarden op d’Projeten. Do wäerte mer en Deel matdroen, en Deel probéiere positiv ze beaflossen a selbstverständlech, sou bal et ëm Schlass oder soziale Wunnengsbau geet, wahrscheinlech net mat der Majoritéit averstane sinn.

Am Resumé bleift festzehalen, dat dir vill méi Suen aus gitt wéi et gutt ass. An dobäi huet dir net vill Sputt. Well d’Eropsetze vum Waasserpräis huet dir nach net op de Recettë weider ginn, dofir awer och iwwerhaapt kee vun äre Walversprieche – manner Grondsteier a manner fir den Offall – ëmgesat. Mir als CSV hätte mindestens Grondsteier anescht gerechent an och direkt fir 2018 domat ugefaangen. Speziell DP-Wieler däerften enttäuscht sinn. Oder muss een eppes affere fir eppes anescht ze kréien?

Op déi Fro erwaarde mer eis natierlech keng Äntwert. Mais där Froen huet d’CSV Fraktioun der nach genuch. An dat iwwerhuelen elo meng Kollegen.

Den neie Schäfferot – keng Récksiicht op gemengnëtzeg Aarbecht

Déi nei Majoritéit huet d’Sitzunge vum Gemengerot op dee leschte Mëttwoch am Mount um 17 Auer festgeluecht. Dëse fixen Datum gëtt och vun der CSV begréisst. Well ower eise Gemengerot Michèle Hansen-Houllard während der Schoulzäit all Mëttwoch tëschent 16 a 17 Auer eng LASEP-Grupp zu Fréiseng betreit, hate mer gefrot fir de Gemengerot richt um 17.15 Auer unzefänken, well d’Madamm Hansen-Houllard déi kleng Däbbessen net kann eleng do stoe loossen. Dës Ufro ass leider op daf Ouere beim neie Schäfferot gestouss an de Refus gouf mat dem plompe Gronn, dass d’Reunioune soss ze spéit fäerdeg ginn (mir schwätze wuel gemierkt vu 15 Minutten!) begrënnt. Dëst ass de gemengnëtzegen Engagement mat Féiss getrëppelt a léisst sech eigentlech nëmmen duerch klatzkäppege politesche Calcul erklären.

D’CSV Fraktioun am Gemengerot wäert aus Solidaritéit mat der Madamm Hansen-Houllard an hirem Engagement an der LASEP dowéinst an Zukunft richt um 17.15 Auer an de Gemengerot kommen, och wann dëse sollt offiziell um 17 Auer ugoen. Mir hoffen ower weiderhin op en Alenke beim neie Schäfferot an dësem Punkt.

Et ass ze hoffen, dass esou Kierchtuermspolitik-Decisiounen net zur Normalitéit mat där neier Majoritéit ginn.

Reaktioun vun der CSV Fréiseng op de Koalitiounsprogramm vun der neier Är Equipe-DP Majoritéit

Gemengerot 29. November 2017

Reaktioun CSV Sektioun Gemeng Fréiseng

 

Här Buergermeeschter,
dir Hären aus dem Schäfferot,
dir Damen an Hären, léif Kollegen aus dem Gemengerot,

am Numm vun der CSV wëlle mer Iech vir d’aller éischt gratuléieren. Gratuléieren dat der, no fir iech 6 laange Joer an der Oppositioun, erëm de Wee zréck un d´Spëtz vun der Gemeng fonnt huet. Frou si mir bei der CSV selbstverständlech net doriwwer. Mir wäre gäre weider gefuer, net well mer eng grondsätzlech aner Politik wei dir dat elo vir huet, gemaacht hätten. Et gi keng parteipolitesch Grief an der lokaler Politik, a scho guer keng an sou enger klenger Gemeng wei Fréiseng. Mir wei dir haten an hunn d’Ambitioun, eis an den Déngscht vun eise Matbierger ze stellen.

Dat heescht awer net, dat et tëscht iech an eis net awer Ënnerscheeder gëtt. Och mir hätten eng nei Maison Relais gebaut respektiv déi aktuell vergréissert. Och mir wei dir hätten an eng Kläranlag investéiert. Och mir wei dir hätten eise Recycling Park zou Helleng vergréissert. An och eng CSV hätt sech an enger Koalitioun staark gemaacht, fir d’Käschte vum Offall nach eng Kéier op de Leescht ze huelen.

Mir hunn mat nohalteger Politik an enger Ëmweltkommissioun eng Premiere an der Gemeng gefeiert. An trotzdeem huele mir iech et of, dat dir elo och eng nohalteg Politik entdeckt huet. A wann dir den een och anere Punkt an den nächste Jore sollt  vergiessen, si mer do fir iech un är Versprieche vu virun de Wahlen an natierlech och äre Koalitiounsprogramm ze erënneren. Net
nëmme bei dem Thema vun enger nohalteger Politik, awer speziell och do. Wëll tëscht 2005 an 2011 hat dir do bësse gelappt.

Dir kennt also bei all deenen Iddien, wou an den nächste 6 Joer Projete ginn, op eis Ënnerstëtzung zielen. Mir hëllefe wou mer kennen, proposéiere wou mer mengen et sollt anescht gemaacht ginn. Awer kritiséieren och do, wou mer mengen, dat och en anere Wee op Roum féiert. Awer, an dat ass eis enorm wichteg, an dofir wëlle mer dat haut an elo garantéieren, maache mer dat
ëmmer am Respekt vum Politiker wou och a virun allem e Mënsch ass. Mir wäerten op dëser Platz, an och soss, haart mat iech argumentéieren, souguer wahrscheinlech och mat iech streiden. Awer mir verspriechen, ëmmer de Ball an net de Mann (oder d´Fra) ze spillen. Mir bleiwen eng fair Oppositioun.

Och bei deenen Themen, wou mer awer och guer net mat iech averstane sinn. Och do! Och bei Thema vun der neier Gemeng. A domat verbonnen natierlech den Iddie fir d’Schlass. Mat eis kënnt do keng Museksschoul hin, et gëtt och keng Bibliothéik. A scho guer net wëlle mer e Pop-Up Store. Wat verkafe mer dann do? Teppecher wou fréier zu Preisch versteet gi sinn? Oder soss e Kreemchen. Ma dat Schlass ass dach kee Souk. Oder wëllt dir elo Här Buergermeeschter, e Souk-Här ginn a kee Schlasshär méi bleiwen?

Natierlech wiere mer eis och géint de “Betons-Rosch”. Eis Dierfer si genuch verschampeléiert ginn. Et muss Schluss si mat deem ville Bauen. Erëm mat dem Zoubetonéieren ufänken, ass keng Optioun. Mir bauen do net mat. Just bei Sozialwunnenge kënnt dir op eis zielen. Do baue mer mat, wëll do feelen der souvill am Ländchen, dat engem scho bal Dronkenellen ausginn. An och bei enger Crèche si mer am Boot, oder nach besser, sti mer um Bagger. Awer dee Bagger schafft zou Fréiseng, do wou eis Familljen hir Kanner a Maison Relais a Schoul bréngen. A soss Néierens!

An dann, dir kënnt iech et sécher denken, passe mer op! Bei dem PAG. Ganz gutt op. Mindestens sou gutt wéi dir dat an de leschte Jore gemaacht huet. Awer mir passen op ouni perséinlech Attacken ze reiden. Dofir, a mir erlaben eis hei och am Numm vun der LSAP ze schwätzen, musse verschidden Donnéeën op den Dësch. An deem Sënn wäerte mir an der nächster Sitzung vum Gemengerot, eise Land- an Immobilien-Besëtz offe leeën. An mir erwaarden eis, dat Dir Här Buergermeeschter, äre Leit dat och un d’Häerz leed. Mir haten an hunn absolut näischt ze verstoppen.

Et ass net un der Zäit eis elo detailléiert mat ärem Koalitiounsprogramm ze beschäftegen. Mir waarden elo wei dir am Budget Enn des Joers är éischt Akzenter setzt. An da geet et richteg lass; Ënnerstëtzung do wou se verdéngt ass, Hëllef do wou se néideg ass, an Argumentatioun do wou et och anescht geet.

Här Buergermeeschter, mir freeën eis op déi nächste 6 Joer an enger neier Funktioun. A wënschen iech eng glécklech Hand, vill Nerven an eng gutt Ausdauer. An eise Kollegen am Gemengerot soe mer e grousse Merci, dat se sech ëmmer fir d’Allgemengheet an net fir Partikularintressen asetzen.

Michèle Hansen-Houllard ersetzt Malou Aulner am Gemengerot

De Comité vun der CSV Sektioun Gemeng Fréiseng war a senger leschter Sëtzung zesumme komm fir sech fir hir nei Roll an der Oppositioun opzestellen. An dem Kader huet d’ Madame Marie-Louise Aulner, Éischtgewielte bei de leschte Gemengewalen, matgedeelt, dass se aus gesondheetleche Grënn méi kuerz trëtt an op hiert Mandat verzicht. D’ Madame Michèle Hansen-Houllard vun Helleng, Véiertgewielten op der Lëscht vun der CSV, réckelt an hirer Plaz no. D’ Madame Aulner bleift weiderhi Member vum Comité vun der CSV Sektioun Gemeng Fréiseng.

De Comité vun der CSV Sektioun Gemeng Fréiseng seet der Madame Aulner Merci fir hiren Engagement während deene leschten 18 Joer fir d’ Gemeng Fréiseng.

6 Joer CSV-LSAP – E Bilan dee sech weise léisst

Nodeems 2011 fir d’ éischt nom Proporzsystem an der Gemeng Fréiseng gewielt gouf, ass d’ CSV zesumme mat der LSAP eng Koalitioun agaange fir d’ Geschécker vun eiser Gemeng ze leeden, an déi bis dohi fiederféierend Équipe ënnert dem Buergermeeschter Claude Wiltzius ofzeléisen. Déi nei Koalitioun huet dunn ënnert dem Impuls vun der Buergermeeschtesch Malou Aulner an de leschte 6 Joer en ambitiéise Koalitiounsprogramm opgeschafft.

Et ass elo kuerz virun de nächste Gemengewalen Zäit fir e Bilan ze maachen. Och wa villes an der leschter Period ëmgesat ginn ass, sou si mer als CSV Sektioun Gemeng Fréiseng selbstkritesch genuch fir zou ze ginn, dass sécher net alles optimal gelaf ass an dass och verschidde Punkten aus dem Koalitiounsprogramm nach net realiséiert goufen. Zu éischt huet dee neien CSV-LSAP Schäfferot sech missten aschaffen an dunn och eng ganz Rei Versäumnisser vum viregte Schäfferot (z.B. verschidde “Mise en conformité” vu Gemengeninfrastrukturen, Entretien vu Gebaier deen iwwert Joer net gemaach gouf, …) misste korrigéieren oder nohuelen. Et sinn deemno och vill Aarbechten erleedegt ginn, un déi mir bei der Opstellung vum Programm guer net geduecht haten.

Onofhängeg dovu gouf an deene leschte 6 Joer konstruktiv a vill geschafft. Mir wéilten hei dann och just op déi gréisst respektiv wichtegst Projeten an Investissementer agoen.

Ëmwelt

Duerch eng nohalteg Politik, eppes dat et virdrun net ginn ass, gouf an deene leschte 6 Joer d’ Approche an dësem Beräich hei an der Gemeng total geännert. Nom Wiessel op grénge Stroum an der Gemeng, op Drock vun der CSV Oppositioun virun de lëschte Wahlen, gouf an dëser Mandatsperiod mat Biergerbedeelegung eng Fotovoltaikanlag um Daach vum Centre polyvalent zu Uespelt installéiert. Eis Gemeng ass engem Naturschutzsyndikat bäi getrueden an huet säi Bësch FSC zertifiéiert Als nei Klimapaktgemeng, déi mir lo gi sinn, goufen eng ganz Rei Projete realiséiert (z.B. ee Programm fir LED-Stroosseluuchten, energetesch Sanéierung vun de Gemengegebaier, Solarkadaster, nohalteg Bauen, …), fir déi néideg Zertifikatioun vum Klimapakt ze kréien. An Zesummenaarbecht mam Energiepark Réiden gouf en Energiekonzept fir eis Gemeng ausgeschafft. Och huet eis Gemeng an d’Elektro-Mobilitéit investéiert an 2 Ladestatioune fir elektresch Gefierer installéiert. Den technesche Service an den Agent municipal kruten elektresch Gefierer. Net ze vergiessen ass och, dass d’ Awunner aus eiser Gemeng Recht op eng gratis Energieberodung hunn. Vill ass och investéiert ginn am Beräich Ofwaasser, an de Bau vu Rückhaltebecke souwéi an den Ausbau vun der Kläranlag mat engem flotten neie Projet dee lo uleeft a bei deem mer och sëlwer Gas an Elektresch aus dem Klärschlamm produzéieren. Gemeng ass pestizidfräi an d’Onkraut gëtt elo mat Waarmwaasser verbrannt.

Soziales

An der haiteger Zäit ass et fir déi sozial schwaach Leit net ëmmer einfach, fir iwwert d’ Ronnen ze kommen. Dowéinst wor eng vun den éischten Décisioune vun dëser Koalitioun fir de Budget vun der Sozialhëllef massiv ze erhéijen Och huet d’ Gemeng d’ Chancëgläichheetskommissioun reaktivéiert, hir och eng sozial Missioun operluecht a si bei der Grënnung vun der Kleederschaf a.s.b.l. ënnerstëtzt. De Site vum ale Paschtoueschhaus zu Uespelt ass komplett opkaaft ginn an do gëtt elo ee Projet fir “Soziale Wunnengsbau” lancéiert. Ronderëm entsti Gemeinschaftsgäert, wëll och d’Integratioun fir eis wichteg ass. Eng Kommissioun fir ‘chambres meublées’ kontrolléiert d’ Zëmmer déi a Caféen oder Privathaiser verlount ginn, fir dass d’ Sécherheetsstandarden an d’ Minimalnormen agehale ginn.

Ëffentlech Servicer

Eng modern Gemeng ass an éischter Linn en Déngschtleeschter fir seng Awunner. Dobäi ass et wichteg mat der Zäit ze goen an déi richteg a néideg Servicer fir d’ Leit unzebidden. Dowéinst goufe Servicer wéi “Service de proximité”, Late-Night Bus an, an enger éischter Testphase, och de Frisibus agefouert. Bestoend Servicer, déi gutt lafen, wéi z.B. de Nightrider-Bus, goufe weider gefouert. Och goufen d’ Ëffnungszäite vun der Gemeng ugepasst, fir den haitege Besoine vun de Leit Rechnung ze droen an ab September wäert och d’ Containerplaz anescht a méi laang ophunn. An der Administratioun goufen och eng Reih nei Leit agestallt fir deenen neie Servicer awer och den zousätzlechen Ufuerderunge vun uewe gerecht ze ginn. Net ze vergiessen ass och, dass eis Gemeng entretemps eng Apdikt krut.
Technesch Servicer

Fir hir Infrastrukturen an Installatiounen an der Rei ze hale brauch eng Gemeng e performanten technesche Service. Dëse gouf an deene leschte 6 Joer duerch eng Rei nei Leit verstäerkt. Donieft goufe wäit iwwert 500.000€ a neit oder erneiert Équipement (Camionnetten, Désherbeuse, nei Botzmaschinn, …) investéiert.

Taxen

D’ Aféierung an den Ausbau vu Servicer souwéi d’ Realisatioun vun neie Projeten am Déngscht vum Bierger kaschte Geld. Leider ass et an der Vergaangenheet verpasst ginn an eiser Gemeng eng Aktivitéitszone ze schafen, dowéinst si mer haut zu iwwert 80% vu staatleche Gelder ofhängeg. Eis Gemeng gehéiert also éischter zu deene Gemenge mat engem klenge Budget, och wann d’Finanzreform eis an Zukunft wäert e wéineg hëllefen. Eng vun de wéinege Méiglechkeete fir zousätzlech Suen eran ze kréien, ass iwwer Taxen. Aus dem Gronn gouf eng Infrastrukturtax agefouert, wéi aner Gemengen se säit laangem hunn. Verschidden aner Taxe wéi z.B. d’ Grondsteier, goufen ugepasst no lange Joeren oder erhéicht. Donieft hu missten d’ Poubelle-Taxen ugepasst ginn, fir am Aklang mat enger EU-Direktiv (Principe Pollueur-payeur) ze sinn. Och wann dat sécherlech keng populär Moossnam ass, sou huet dës Koalitioun awer hir Responsabilitéit iwwerholl! CSV steet och zu der Infrastrukturtax déi hëlleft eis Infrastrukturen aus ze bauen déi duerch den Zouwuess soss ze kleng ginn. D’ Erhéijung vun der Grondsteier wäerte mer awer musse méi nuancéiert upassen.

Infrastruktur

Am Beräich vun de Gemengeninfrastrukture gouf an deene leschte 6 Joer vill geschafft, dofir gi mer hei och just a Stéchwierder op déi eenzel Projeten an:

 • Pompelstatioun an der Zoufftgener Strooss zu Helleng
 • Neien Asphalt an LED Luuchten am Parc Lésigny zu Fréiseng
 • Erneieren a Mise en conformité vun de Spillplazen an der Skaterpist
 • Erneiere vun de Bushaisercher
 • Fäerdegstellung vum Cycle 1 Schoulgebai zu Fréiseng
 • Ausschaffe vun den Exekutiounspläng a Bau vun der neier Sportshal zu Fréiseng
 • 3 zousätzlech Reen-Opfangbecken zu Fréiseng an zu Uespelt
 • Renovatioun a mise en sécurité vum Uespelter Schlass
 • Nei Vestiairen a Buvette fir den FC Red Boys Uespelt
 • Behënnertegerechten Accès an d’ Annexe vun der Gemeng
 • Réaménagement, Ausbau a Mise en conformité vun der Crèche zu Helleng
 • Spillplaz fir de Cycle 1 a Sportsfeld bei de Schoulen zu Fréiseng
 • Ersetzen a Flécke vun Hydranten a Schieber am Waasserberäich
 • Brandsécherheet conforme gesat an eise Gebaier
 • Mise en état vum Précoce zu Uespelt an en neie Sall an d’ Spillplaz derbäi
 • Erneierung Strooss & Kanal “Op Laangert” zu Uespelt
 • Ariichte vun 2 “Aires de rencontre” zu Fréiseng an zu Uespelt
 • Mise en conformité vun der Maison Relais zu Fréiseng
 • Renovatioun vun der Zentralschoul zu Fréiseng
 • Renovatioun vun eise Feld- a Trëppelweeër an Ubannung vun Helleng un de Crauthemerbësch
 • Ausschaffe vun engem Projet fir d’ Konformitéit vum Gemengenatelier, mat engem neien Dach, Salzsilo, Photovoltaik a Stockage-Raum
 • Ausschaffe vun engem Projet fir d’ Konformitéit an d’Vergréisserung vun der Containerplaz zu Helleng
 • Ausschaffe vun engem Projet fir d’ Vergréisserung vun der Kläranlag zu Uespelt
 • Ausschaffe vun engem Projet fir sozial Wunnengen, e Veräinssall a Gemeinschaftsgäert zu Uespelt
 • Ausschaffe vun engem Projet fir eng nei Gemeng um Site vum Schlass zu Uespelt
 • Ausschaffen vun engem Projet fir eng staatlech Vëlospist duerch eis Dierfer

 

Sécherheet

Och am Beräich vun der Sécherheet goufen eng ganz Rei Aarbechte geleescht. Sou gouf den elektreschen Tableau an der Gemeng de Sécherheetsnormen ugepasst an et gouf e Sécherheetsdelegéierte fir eist Gemengepersonal nominéiert (2 Saachen déi vum viregte Schäfferot schleefe gelooss gi waren). Nei Brandmelde-Systemer goufen an der Aler Gemeng, der Aler Schoul, dem Precoce, der Crèche, dem Chalet Jeunes an dem Scoutschalet installéiert. D’ Uespelter Pompjeeë kruten en neie Mannschaftswon an de “First Responder”-Service gouf agefouert. Op zentrale Plazen an eiser Gemeng goufen Defibrillatoren opgehaangen. An den Entréeë vun eisen Dierfer goufe Vitesse-Moossgeräter installéiert fir d’ Chaufferen dorop opmierksam ze maachen, wann se ze séier ënnerwee sinn. Eis Aarbechter krute Sécherheetskleedung a ginn elo regelméisseg a Formatioune geschéckt, a Konformitéit mat de Gesetzer.

Schoul

Nieft dem Bau vun engem neie Schoulgebai fir de Cycle 1 an der Moderniséierung vun de bestoende Schoulinfrastrukture gouf de Pedibus agefouert. Hei kënnen d’ Schoulkanner zesumme mat Begleetpersounen ze Fouss an d’ Schoul respektiv duerno erëm heem goen. Aktuell ginn et 4 Linnen, déi kënnen ausgebaut oder no Bedarf ugepasst ginn. Am Kader vum Schoulsport si mer och frou, dass mer entretemps eng LASEP-Sektioun an eiser Gemeng hunn, déi CSV säit laange Jore gefuerdert huet. D’ Museksschoul ass lo konzentréiert um Schoulcampus an och équipéiert fir de Kanner d’ Freed u Musek a Gesank un ze bidden ouni op der Haaptstrooss ze sinn.

Jugend

D’ Skaterpist zu Fréiseng gouf reaménagéiert. Donieft goufe regelméisseg Jugendfore mat der Jugendkommissioun organiséiert. Fir eis Puppelcher hu mer ee Kannerbësch ugeluecht a si kréien och ee Rauchmelder geschenkt fir si a virun allem och hir Elteren esou ze sensibiliséieren.

Et ass aus Plazgrënn net méiglech op all Punkten am Detail anzegoen, déi an de leschte 6 Joer vun der CSV-LSAP Koalitioun realiséiert goufen. Wéi der liese konnt gouf vill geschafft, mee et bleift awer nach ëmmer vill ze maachen. D’ CSV Sektioun Gemeng Fréiseng ass gewëllt och an deenen nächste 6 Joer weiderhi Verantwortung ze iwwerhuelen an déi ugefaangen Aarbecht weider ze féieren an déi nei Projete wou mer ausgeschafft hunn oder an Ausaarbechtung hunn, am Déngscht vun alle Bierger ze realiséieren. Mir wäerten Iech dowéinst an de nächste Wochen eise Walprogramm mat eisen Iddien a Virstellunge presentéieren. Mir hoffen, dass mer och weiderhin Äert Vertrauen hunn an dass der eis bei de Walen den 8. Oktober duerch Är Stëmmen ënnerstëtzt.

D’ Kandidate vun der CSV Sektioun Gemeng Fréiseng

Claude AREND, Uespelt
Marie-Louise AULNER ép. WAGENER, Fréiseng
Yves BROSIUS, Uespelt
Cathy CAMPOS, Uespelt
Claude COURTOIS, Fréiseng
Michèle HANSEN-HOULLARD, Helleng
Georges HOFFMANN, Uespelt
Marc JACOBY, Fréiseng
Fränk RIPPINGER, Uespelt
Aloyse SCHILTZ, Uespelt
Fränk ZEIMES, Helleng

6 ans CSV-LSAP – Un bilan qui se laisse montrer

Après les élections communales de 2011, pour la première fois sous le système proportionnel, le CSV a conclu une coalition avec le LSAP pour prendre la relève de l’équipe existante de l’ancien bourgmestre Claude Wiltzius. Sous la conduite de la bourgmestre Malou Aulner, la nouvelle coalition a réalisé pendant les six dernières années un programme ambitieux.

A l’approche des prochaines élections communales le temps est venu pour dresser un bilan. Même si beaucoup a été mis en application pendant la dernière période, nous sommes en tant que section CSV de la commune de Frisange assez critique envers nous-même pour avouer que tout n’a pas été optimal et qu’il existe encore des points du programme de coalition qui n’ont pas encore été réalisés complètement. Il faut cependant dire que lors du temps de mise en train du nouveau collège échevinal CSV-LSAP, celui-ci a dû faire connaissance de la matière et a aussi dû corriger et rattraper certaines omissions du collège échevinal précédent, comme p.ex. différentes mises en conformité d’infrastructures communales ou encore l’entretien non réalisé de bâtiments. Il y a donc eu bon nombre de travaux à accomplir desquels nous n’avons pas encore eu connaissance lors de l’établissement du programme de coalition.

Quoi qu’il en soit, la coalition actuelle a travaillé abondamment et de manière constructive lors des 6 dernières années. Nous nous limitons ci-dessous donc uniquement aux projets et investissements principaux de cette période.

 

(méi…)

Generalversammlung 2017

Den 23. Mäerz 2017 hat d’CSV Sektioun Gemeng Fréiseng op hir uerdentlech Generalversammlung an de Centre Culturel op Helleng invitéiert.

Nieft de Rapporte vu Sekretariat an Tresorerie koum et och zu Neiwale vum Comité. Déi aktuell Equipe gouf confirméiert a gëtt an Zukunft nach duerch d’Cathy Campos vun Uespelt an de Marc Jacoby vu Fréiseng verstäerkt.

4 Membere vun eiser Sektioun goufe fir hir 30-järeg Memberschaft an der CSV geéiert a kruten e klénge Cadeau vun der Sektioun.

De President Fränk Rippinger huet duerno nach de Bilan vun den Aarbechten, déi an deene leschte 6 Joer vun eiser CSV-Equipe mat de Kollege vun der LSAP realiséiert goufen, presentéiert.

Am Uschloss huet de Fraktiounspresident vun der CSV a Spëtzekandidat fir déi nächst Nationalwalen, Claude Wiseler, säi Plang fir Lëtzebuerg an d’Zukunft vum Süde virgestallt an ass op d’Froe vun de Leit agaangen.