Fotoën vum Ausfluch op de Chrëschtmaart zu Riquewihr

Den 13. Dezember 2014 hat d’CSV GemengFréiseng en Ausfluch op de Chrëschtmaart op Riquewihr am Elsass invitéiert. Bei deelweis sonnegem an dréchene Wieder konnten déi Leit, déi mat waren, en agreablen Dag an dem wonnerschéine Wënzerduerf verbréngen.

Ofgeschloss gouf den Ausfluch mat engem Owesiessen am Restaurant T’Scheier zu Uespelt.

Hei e puer Impressioune vum Dag:

Spillplazen an der Gemeng Fréiseng

Duerch Fale léieren d’Kanner goen seet ee Sprachwuert . Dat passt och op Gemengepolitiker déi an hir Roll mussen erawuessen, ouni dass een alen Hues se virdrun ugeléiert  huet. Et däerf awer net op Kanner passen , déi duerch faul Spiller bis op de Buedem falen op Spillplazen, déi ni kontrolléiert oder ënnerhale goufen.

Jeux1

An genee dofir huet de Schäfferot  reagéiert no engem Akzident, déi bestehend Spiller kontrolléiere gelooss a se dunn ofgerappt.. Am Budget 2013 ass e Posten vun 300 000€ agesat, fir an all Duerf eng grouss Spillplaz nei ze amenagéieren. Zousätzlech soll eng bei de Precoce kommen zu Uespelt.  All aner Plazen an de Lotissementer sinn als ‚Aire de Rencontre‘ virgesinn fir déi Leit wou do wunnen. Si kréien en Dësch mat Bänken wou d’Leit sech kënnen treffen fir ze poteren oder hir Fräizäit zesummen ze verbréngen. (méi…)

„Fréisenger Kleederschaf A.s.b.l.“: eine Idee geht ihren Weg!

Im Jahre 2012 schlug die Sozialkommission der Gemeinde Frisingen vor, ein soziales Projekt mit dem Namen„Fréisenger Kleederschaaf“ ins Leben zu rufen. Der Schöffenrat unterstützte diese Idee sofort und stellte der neuen Vereinigung das leerstehende Haus Weis zur Verfügung.  Damals konnte keiner sich den Erfolg dieser Idee ausmalen. Allein im Jahr 2013 nutzten 374 Familien aus den Gemeinden, welche vom Projekt abgedeckt werden, das Angebot der A.s.b.l. (méi…)

Angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt

Die aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktes sind ein Grund zur Besorgnis. Zurzeit sind beim Arbeitsamt 19287 Personen gemeldet. Nur etwa 8500 Personen erhalten eine Arbeitslosenunterstützung, 45% sind ohne jegliche Qualifikation oder Schulabschluss. Etwa 4000 sind krankheitshalber im “Reclassement Externe” und weitere 4375 sind in Beschäftigungsinitiativen untergebracht. Für sie wird die Suche nach einer neuen Arbeitsstelle nicht leicht, da in den letzten Jahren fast nur noch qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen worden sind.

Die CSV Frisingen ist sich dieser Situation bewusst und beglückwünscht  den Schöffenrat, welcher in den letzten Jahren jungen Arbeitslosen und Menschen in Beschäftigungsinitiativen eine Chance gab. Die Gemeinde Frisingen beschäftigt mittlerweile eine invalide Person, zwei jugendliche Arbeitssuchende (CAE) und einen älteren Arbeitssuchenden. Außerdem werden die Arbeiten des Seniorenhilfsdienstes über eine Beschäftigungsinitiative ausgeführt.

(méi…)

Maison Relais a Gemengecrèche

Dass eis Gemeng eng Waardelëscht huet an der Maison Relais ass gewosst a sécher keng Ausnahm. Wëll mir awer no der Sportshal mussen eng nei Gemeng kréien, kann eng substantiell Vergréisserung vun der Maison Relais réischt no 2017 an d’A gefaasst ginn. Kanner bis 4 Joer hunn alternativ d‘ Méiglechkeet an eng Crèche ze goen.

De neie Comité vun der Gemengecrèche ‚Butzenhaus‘ zu Helleng huet eng fantastesch Aarbecht geleescht  a bannent  zwee Joer dat Haus esou organiséiert, dass demnächst Kanner vun 0 bis 4 Joer kënnen akzeptéiert ginn, also och Puppelcher. Op zwee Stäck kennen an zwou Gruppen net méi maximal 14 mee elo 27 Kanner ugeholl ginn.

Zousätzlech heizou investéiert de Schäfferot an eng “mise en conformité” vu Maison Relais a Crèche, fir konform zou de neie Sécherheetsbestëmmungen vun der ITM ze ginn. An dene zwee Gebaier muss nogerüst ginn, wëll se soss sécherheetstechnesch net an der Reih wieren.

De Schäfferot setzt alles drun fir sou séier wéi méiglech zumindest d’Offer vun der Schoulkantin aus ze bauen, souwäit et méiglech ass.CSV Fréiseng kann dës Efforen nëmme begréissen.

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt!

Kürzlich fand die ordentliche Generalversammlung der CSV Sektion der Gemeinde Frisingen im Centre Polyvalent in Hellingen statt. In seiner Eröffnungsansprache vor den CSV-Mitgliedern würdigte Präsident Aloyse Schiltz in einer Gedenkminute u.a. dem erst kürzlich verstorbenen Jos Daems, der zwar nicht Mitglied war und trotzdem der Sektion über Jahre hinaus immer geholfen hat, wo Not am Mann war, vor allem bei der Ausrichtung des Grillfestes. Schiltz ging auch auf die Nationalwahlen ein, wobei sein Dank an die „Pech-Equipe“, alle Helfer und natürlich an die Kandidatin Marie-Louise Aulner ging. Die CSV erreichte 33% der Stimmen in der Gemeinde.

Generalversammlung_2014_5
(méi…)