CSV on tour

 Invitatioun

Nom Jean-Claude Juncker senger Ried zur Lag vun der Natioun stinn Iech eis Ministeren an Deputéiert Ried an Äntwert

e Méindeg, de 14. Mee, um 19.30 Auer
an der Salle des fêtes
zu Remerschen (75, Wäistrooss)

en Donneschdeg, de 24. Mee
um 19.30 Auer am Centre Roudemer
zu Stengefort (rue de Hagen)

CSV on Tour ass eng Manifestatioun vun der CSV-Fraktioun an dem CSV-Generalsekretariat, an Zesummenaarbecht mat den CSV-Bezierker.

Weider Informatiounen op csv.lu

 

Alea iacta est !

 

Les élections communales du 9 octobre 2011 sont passées.

 

Le CSV tient à remercier en premier lieu ses électeurs, qui sur base de leurs convictions, de nos candidats et de notre programme, nous ont fait confiance. C’est ainsi que nous avons réussi avoir 4 élus, à savoir Marie-Louise AULNER, Aloyse SCHILTZ, Claude AREND et Carlo HANSEN.

(méi…)

Koalitiounsprogramm 2012-2017 vun der CSV-LSAP Majoritéit

Als Vertrieder vun deenen zwou grousse Volleksparteien ass et selbstverständlech, dass mir d’Wuel vum Vollek als eis iewescht Prioritéit unerkennen. Eist Zil ass et, fir eis Biergerinnen a Bierger, mat deene bescheidene Mëttel, déi mir zu eiser Verfügung hunn, dat meescht ze erreechen. D‘ Situatioun vun eiser Gemeng bedeit, dass mer vu vir eran dëse Programme ënnert de Virbehalt vun eise Finanzéierungsméiglechkeeten stellen, an deemno och vun der wirtschaftlecher an budgetärer Entwécklung vun eisem Land.

(méi…)

Méi sozial Hëllef an der Gemeng Fréiseng

An der Sitzung vum 24. November huet dee neie Gemengerot ee Reglement ugeholl fir d’sozial Hëllef ze verbesseren an ze vereinfachen. Dëst Reglement ersetzt déi al Akellerungsprime, déi d‘ Leit bis zu engem Akommes vu ronn 1100€ pro Mount a pro Stot ze gutt haten.

 

(méi…)

Verspéidung beim Bau vum neie Cycle 1

Um Bau vum neien Cycle 1 gëtt et wuel Verspéidungen. D‘ Modulplakken kënnen réischt am Januar geliwwert ginn, wann d’Wieder dat erméiglecht. Bei engem ganz kale Januar, sou wéi e jo virausgesot gëtt, zitt dat ganzt sech wuel bis Ënn Abrëll, sou dass d‘Plënneren éischter an der Summervakanz stattfënnt, als ewéi an der Fuesvakanz, wéi dat jo eigentlech geplangt war.

Trübe Aussichten für 2012

Trübe Aussichten sagte der STATEC in seinem letzten Konjunkturbericht voraus. Das wirtschaftliche und finanzielle Umfeld hat sich im Laufe des dritten Quartals deutlich verschlechtert, eine Bestätigung demnach der ersten Kommentare zum Haushaltsentwurf für das Jahr 2012.

(méi…)

Bourgmestre CSV à Frisange

Les élections communales du 9 octobre 2011 sont passées.

Nous tenons à remercier en premier lieu nos électeurs, qui sur base de leurs convictions, de nos candidats et de notre programme, nous ont fait confiance. C’est ainsi que nous avons réussi avoir 4 élus, à savoir Marie-Louise Aulner, Aloyse Schiltz, Claude Arend et Carlo Hansen.

Malou Aulner ep-Wagener Aloyse Schiltz Claude Arend Carlo Hansen
Bourgmestre  Échevin Conseiller Conseiller

Grâce à l’accord de coalition trouvé avec le LSAP, qui nous assure une majorité de 6 sièges sur les 11 sièges au sein du nouveau conseil communal, nous sommes prêts pour relever ensemble, et de manière solidaire, le défi qui nous attend.

En attendant l’assermentation par Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Grande Région, le futur conseil des bourgmestre et échevins s’organise pour entrer au plus vite dans la matière.

Schöffe Beissel beisst sich durch!

Am 14.7.2010 genehmigte der Gemeinderat Frisingen einen Kostenvoranschlag über 60 000€  zur Anschaffung eines Nutzfahrzeuges für die Wehr Aspelt. Bei der Abstimmung stimmte Schöffe Marcel Mousel gegen seine Kollegen der  Majorität und die CSV Räte Aulner und Hansen enthielten sich ihrer Stimme.
(méi…)