Op de Punkt

14 Grënn firwat d’CSV de Budget 2020 net mat gestëmmt huet

D’CSV huet géint de Budget 2020 gestëmmt: Well näischt am soziale Wunnengsbau geschitt; Well näischt wéinst dem ville Verkéier an eisen Uertschafte passéiert; Well et keen neie Scoutschalet gëtt; Well d’Maison Relais net misst aus Containere bestoe, mee scho laang en definitive Projet fir den Ausbau kéint do sinn; Well d’Mobilité douce an d’Vernetze vun eisen Dierfer mat Vëlosweeër keng Roll spillt; Well net ...

Weider liesen

6 Joer CSV-LSAP – E Bilan dee sech weise léisst

Nodeems 2011 fir d’ éischt nom Proporzsystem an der Gemeng Fréiseng gewielt gouf, ass d’ CSV zesumme mat der LSAP eng Koalitioun agaange fir d’ Geschécker vun eiser Gemeng ze leeden, an déi bis dohi fiederféierend Équipe ënnert dem Buergermeeschter Claude Wiltzius ofzeléisen. Déi nei Koalitioun huet dunn ënnert dem Impuls vun der Buergermeeschtesch Malou Aulner an de leschte 6 Joer en ambitiéise ...

Weider liesen

Op de Punkt – Oktober 2016

Falls der eisen Op de Punkt net an der Boîte hat oder falls der wëllt en Artikel nach eng Kéier liesen, da fann der d’Ausgab vum Oktober 2016 hei an elektronescher Form. Klickt op d’Bild hei ënnen drënner fir den Op de Punkt online ze liesen:

Weider liesen

Op de Punkt – Januar 2016

De neien Op de Punkt vun der Sektioun Fréiseng ass eraus. D’Awunner vun eiser Gemeng wärten en och an den nächsten Deeg an hirer Boîte virfannen. Folgend Themen ginn dra behandelt: Der Staat und die Gemeinden Reform der Polizei Schliessung des Postamtes in Aspelt CSV – LSAP 2011-2017: Un bilan intermédiaire Klimapakt – Erfolgreiche Zertifizierung der Gemeinde Frisingen Klickt op d’Bild ...

Weider liesen

Fir eng ambitiéis Ëmweltpolitik an eiser Gemeng

CSV ënnerstëtzt eng ambitiéis Ëmweltpolitik an der Gemeng Fréiseng. Zesumme mat eisem Koalitiounspartner suergen eisen Ëmweltschäffen Aloyse Schiltz an eise Conseiller Claude Arend, als President vun der Ëmweltkommissioun, dofir, dat d’Ëmweltpolitik och bei eis an der Gemeng kee Stéifkannt ass. Ëmweltpolitik gëtt et net vir näischt, an trotzdem huet d’CSV ganz kloer d’Ambitioun, dat de Budget fir d’nächst Joer ...

Weider liesen

Interview mat der Buergermeeschtesch Malou Aulner

Et ass an der Lescht ganz vill iwwert déi ‘plans sectoriels’ geschwat ginn. Ech géing mech als Nei-Fréisenger mol interesséieren, ob dann elo eng Gewerbezone an d’Gemeng kënnt, déi fir méi Akommes suergt? MA: Am Koalitiounsprogramm vun der aktueller Majoritéit steet‚ mir wäerten am neie PAG derfir suergen, dass Terrain fir eng Aktivitéitszone ausgewise gëtt. Wat net gewosst war, ass, dass zu Uespelt 4,2ha als ...

Weider liesen

Spillplazen an der Gemeng Fréiseng

Duerch Fale léieren d’Kanner goen seet ee Sprachwuert . Dat passt och op Gemengepolitiker déi an hir Roll mussen erawuessen, ouni dass een alen Hues se virdrun ugeléiert  huet. Et däerf awer net op Kanner passen , déi duerch faul Spiller bis op de Buedem falen op Spillplazen, déi ni kontrolléiert oder ënnerhale goufen. An genee dofir huet de Schäfferot  reagéiert no engem Akzident, déi bestehend Spiller ...

Weider liesen

„Fréisenger Kleederschaf A.s.b.l.“: eine Idee geht ihren Weg!

Im Jahre 2012 schlug die Sozialkommission der Gemeinde Frisingen vor, ein soziales Projekt mit dem Namen„Fréisenger Kleederschaaf“ ins Leben zu rufen. Der Schöffenrat unterstützte diese Idee sofort und stellte der neuen Vereinigung das leerstehende Haus Weis zur Verfügung.  Damals konnte keiner sich den Erfolg dieser Idee ausmalen. Allein im Jahr 2013 nutzten 374 Familien aus den Gemeinden, welche vom Projekt ...

Weider liesen

Angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt

Die aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktes sind ein Grund zur Besorgnis. Zurzeit sind beim Arbeitsamt 19287 Personen gemeldet. Nur etwa 8500 Personen erhalten eine Arbeitslosenunterstützung, 45% sind ohne jegliche Qualifikation oder Schulabschluss. Etwa 4000 sind krankheitshalber im “Reclassement Externe” und weitere 4375 sind in Beschäftigungsinitiativen untergebracht. Für sie wird die Suche nach einer neuen ...

Weider liesen