Skip to content

Eis Prioritéiten

Eis 10 Prioritéite fir eis Gemeng an deenen nächste 6 Joer

  • Abordabele Wunnraum schafen
  • Eng Plaz fir all Kand an der Maison Relais an am Precoce
  • Renovéierung vum Hellenger Centre Culturel
  • Eng CIPA-Struktur fir betreit Wunnen
  • E Jugendhaus fir eis jonk Awunner
  • Méi Spillplazen a Gemeinschaftsplazen
  • Erneierung vum Fussballsterrain zu Uespelt
  • Méi Photovoltaikanlagen op de Gemengegebaier
  • E komplette Kulturprogramm fir d’Uespelter Schlass
  • E Centre médical an eiser Gemeng

Kandidaten

Walprogramm

Prioritéiten